Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


ANGIOLOGIE, FLEBOLOGIE

Onemocnění tepenného systému

Mnozí autoři soudí, že vhodnou indikací pro enzymoterapii jsou i funkční a organická one mocnění tepen. První soubor 78 léčených pacientů zhodnotil pozitivně Valls-Serra již v roce 1967. Nejlepší výsledky systémové enzymoterapie zaznamenal u nodózních vaskulitid a arteriálních trombóz. Rokitansky (1991) získal zkušenosti s enzymoterapií (kombinovanou s ozónoterapií) konkrétně s preparátem Wobenzym. U 445 pacientů s obliterující arteriosklerózou dolních končetin aplikoval preparát Wobenzym. Nejlepší výsledky pozoroval u 161 jedinců s postižením lla. a llb. stádia. V 79% potíže vymizely, u 12,4% zůstaly jen klaudikace. Ke zlepšení došlo i u 112 nemocných ve III. stádiu, u nichž dominovaly denní i noční bolesti a hrozila amputace. Vedle omezení bolestí bylo možno odsunout či limitovat chirurgické zákroky. Ve IV. stádiu - ač použita jako ultimum refugium - vedla enzymoterapie u 54 z 93 pacientů k zahojení trofických lézí a omezení rozsahu operačních zákroků. U pacientů s pokročilým stupněm onemocnění bylo pozorováno omezení následků ischémie, tj. zmenšení rozsahu gangrény, omezení fibrotizace a zánětlivých komplikací.
Působení Wobenzymu na redukci edému, optimalizaci a normalizaci zánětu využil Rahn v roce 1991 k provedení klinické dvojitě slepé placebem kontrolované studie s 80 pacienty, kterým byl proveden rekonstrukční chirurgický výkon na cévách dolních končetin. Všichni pacienti zařazení do studie měli buď uzávěr tepen nebo obliterující arteritidu ve stádiu II b. až IV. podle Fontaina-Raschowa, takže bylo nezbytné řešit zásobování postižené končetiny bypassem. Pacienti užívali tři dny před operací 3x1 odměrku granulátu Wobenzymu (odpovídá 3x10 Wobenzym dražé) a pokračovali ve stejné dávce po celou dobu hospitalizace, tzn. nejdéle 14 dní. Hlavními kritérii účinnosti byly změny v objemu postižené končetiny měřené na 3 přesně definovaných místech, velikost edému a celkové skóre bolesti. Ostatní klinické ukazatele (např. lokální teplota nebo hojení rány) a doba pobytu v nemocnici sloužily jako vedlejší kritéria. Jak podle hlavních, tak podle vedlejších kritérií dopadla lépe skupina s Wobenzymem, rozdíl byl statisticky významný. Limitujícím faktorem pro perioperační nasazení proteináz je často obava z jejich fibrinolytického a antiagregačního účinku. Nepřítomnost krvácivých komplikací u pacientů zahrnutých do této studie prokázala bezpečnost předoperačního nasazení Wobenzymu.
Pozitivní efekt enzymoterapie potvrdil u obliterující arteriosklerózy dolních končetin Koškin v roce 1996. U většiny sledovaných pacientů zjistil zlepšení už po 2-8 týdnech: zdvojnásobila se (z 220 na 450 m) vzdálenost chůze bez klaudikace.
Velmi zajímavá je práce, v níž léčil Heinz (1996) Wobenzymem 22 nemocných s diabetickou angiopatií. Studie srovnávala efekt léčby Wobenzymem (v dávce 3x2 tablety) u diabetických pacientů s angiopatií a u 281 stejně léčených nediabetiků postižených angiopatií. Obvod lýtka a kotníku se signifikantně zmenšil jak u diabetiků, tak i nediabetiků. Po ukončení léčby bylo u všech pacientů zjevné zlepšení edému. Léčba angiopatie byla účinná u nediabetiků i diabetiků. Snášenlivost enzymového preparátu byla velmi dobrá, vedlejší účinky byly minimální.
Galibin (1998) podával Wobenzym 10 pacientům ve věku 22-58 let, trpícím IDDM po dobu 4-23 let. U všech byly vyjádřeny na dolních končetinách projevy diabetické angiopatie, jež by la verifikována reovazografickým vyšetřením. Pacienti dostávali v prvním týdnu 3 krát denně 7 tbl. Wobenzymu, v 2. týdnu 3x5 tbl. a ve 3. a 4. týdnu 3x3 tbl. denně. Po ukončení bylo zlepšení zaznamenáno u 8 z 10 sledovaných pacientů. U 4 pacientů se významně zmenšily nebo zcela vymizely otoky bérců. V pokročilých stavech byly omezeny následky ischémie, rozsah gangrény, fibrotizace a zánětlivé komplikace. Syndrom diabetické nohy je jednou z nejčastějších komplikací diabetu. Přibližně 50 - 70% netraumatických amputací dolních končetin je provedeno pro hnisavé nekrotické afekce u diabetiků. Cílem studie, kterou provedla Zemljanska (2000), bylo sledování efektu preparátu Wobenzym na hojení infikovaných neuropatických a neuroischemických trofických defektů u diabetiků 2. typu. Do studie bylo zařazeno 34 diabetiků s infikovanými trofickými defekty ll.-lll. stupně. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní skupina dostávala systémově širokospektrá antibiotika, bylo prováděno ošetření a drenáž rány a pravidelné převazy; pokusná skupina dostávala kromě výše uvedené terapie navíc Wobenzym v dávce 3x5 drg. denně. Výsledky prokázaly, že u pacientů léčených enzymy rychleji vymizely projevy zánětlivého procesu. K zahojení rány došlo u enzymy léčených pacientů v průměru po 3,1 měsících, v kontrolní skupině po 8,2 měsících.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003