Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


ANGIOLOGIE, FLEBOLOGIE

Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění

Narušení skladby, koagulační rovnováhy a tekutosti krve je součástí patogeneze žilních i tepenných onemocnění. Výzkumy ukázaly, že jednotlivé proteolytické enzymy i kombinované enzymové preparáty jsou schopny ovlivnit tekuté i korpuskulární složky krve. Působením proteináz je například snižována koncentrace fibrinogenu a stimulována aktivace plazminogenu. Zlepšuje se flexibilita erytrocytů a snižuje schopnost agregace erytrocytů i trombocytů (bromelain inhibuje agregaci trombocytů jednak snížením koncentrace tromboxanu, jednak blokádou agregace závislé na ADP). To vše zlepšuje reologické vlastnosti krve.
V experimentu bylo například prokázáno, že roztok Wobenzymu je schopen rozpouštět fibrinová koagula. Koagula se rozpouštěla tím rychleji, čím byla vyšší koncentrace Wobenzymu v roztoku. Na druhé straně bylo aplikací Wobenzymu možno zabránit vytvoření fibrinu při smíšení plazmy s koagulázou. Útlum vzniku fibrinu byl v přímé korelaci s koncentrací Wobenzymu (Guggenbichler, 1988).
Vlivem preparátu Wobenzym na parametry, které určují reologické vlastnosti krve, se zabývá randomizovaná dvojitě zaslepená zkřížená studie (Ernst, 1994). Skupině 10 zdravých dobrovolníků byl podáván dva týdny Wobenzym (30 tablet denně) a pak po stejnou dobu stejný počet tablet placeba. „Vymývací doba" mezi oběma fázemi pokusu byla 1 týden. Byla sledována viskozita nativní krve, viskozita krve korigovaná k hematokritu 45%, viskozita plazmy a séra, hematokrit, flexibilita a shlukování erytrocytů. Zatímco při podávání placeba nedošlo v testovaných parametrech k žádné signifikantní změně, při podávání enzymů se projevilo výrazné snížení viskozity krve i plazmy a agregace erytrocytů. Jejich flexibilita byla naopak zvýšena. Po podávání Wobenzymu ani placeba se nezměnil hematokrit, výsledky elektroforézy séra ani měření koloidně osmotického tlaku.
V další studii za podmínek in vitro (Saradeth, 1995) byl zkoumán vliv preparátu Phlogenzym v různých dávkách na hematokrit, viskozitu plazmy a séra, nativní a standardizovanou viskozitu krve, agregaci a flexibilitu erytrocytů ve vzorcích nesrážlivé krve od 12 zdravých dobrovolníků. Již minimální dávka Phlogenzymu působila signifikantní snížení viskozity plazmy, nativní i standardizované viskozity krve a agregace erytrocytů a hladiny fibrinogenu.
Fibrinolytický účinek proteináz se také projevuje při urychlení vstřebávání hematomů. Jedna z posledních publikovaných dvojslepých studií (Kleine, 1998) byla provedena na 46 zdravých dobrovolnících s preparátem Phlogenzym (3x2 tbl.). Dobrovolníci byli pro studii pečlivě vybráni, byli vyloučeni ti, kteří jevili zvýšenou nebo naopak sníženou vnímavost k bolesti a také ti, u kterých byly rozdíly ve vnímání bolesti na pravé a levé končetině již za bazálních podmínek. Hematom byl vytvořen podkožní injekcí 2 ml vlastní krve na vnitřní straně předloktí. Byl zkoumán rozdíl prahu bolesti v oblasti hematomu a ve stejné oblasti na zdravé končetině. Práh bolesti byl měřen speciálním tonometrem a byl udáván v kp/cm2. Dále byla hodnocena resorpce hematomu. Hodnoty prahové bolesti se vrátily k bazálním hodnotám u enzymové skupiny od 6. dne, zatímco u placebové skupiny to nebylo před 9. dnem. Hematom byl méně intenzivní po celou dobu studie u enzymové skupiny.
Na reologické vlastnosti krve má negativní vliv také zvýšená koncentrace imunitních komplexů. Kombinace enzymů tlumí už v nízkých koncentracích vznik imunitních komplexů v krvi a tělních tekutinách a ve vysokých koncentracích štěpí depozita imunitních komplexů ve stěnách cév, tkáních a orgánech. Tuto schopnost prokázaly pokusy in vitro i na zvířatech.
V některých experimentech byl také zaznamenán pokles koncentrace cholesterolu a triglyceridů a vzestup HDL v séru vlivem proteináz (Klein, 1988). Tento poznatek byl později znovu potvrzen jednak v experimentu na modelové alimentární hypercholesterolemii králíků, jednak v klinické studii s pacienty po infarktu myokardu (Sledzevskaya a Babyj, 1997; Kovalenko et. al. 2001). Pro vznik a průběh cévních onemocnění nejsou podstatné jenom vlastnosti krve ale i kvalita cévní stěny a vzájemná reakce mezi cévním endotelem a složkami krve.
Práce z poslední doby ukazují, že proteinázy modulují expresi adhezních molekul na různých buňkách, která má podstatný vliv na řadu dějů probíhajících v organismu. Hypoperfúze a následná hypoxie, které jsou jedním z klíčových momentů v průběhu cévních chorob, stimulují produkci tkáňových mediátorů zánětu a změnu exprese adhezních molekul na endotelu cév i krevních elementů. Na základě provedených experimentů bylo prokázáno, že proteinázy, které jsou součástí preparátů Wobenzym, Phlogenzym a Wobe-Mugos, jsou schopny přímého selektivního proteolytického štěpení povrchových adhezních molekul na některých buňkách a předpokládá se ovlivnění obecných signálních mechanismů na úrovni interakce endotelie a adherujících trombocytů. Přímý vliv proteolytických enzymů na snížení povrchové denzity (exprese) byl zatím prokázán u molekul CD4, CD29, CD44, CD54, CD58, CD62L, CD80, Mel-14, MAC-2, receptorů pro vitronectin - a to zejména na nádorových a zánětlivých buňkách. Vzhledem k tomu, že některé z těchto molekul (CD54, CD62L) jsou ve zvýšené míře exprimovány i na endotelových buňkách postižených hypoxií, lze předpokládat, že mechanismus účinku SET v procesech hemokoagulace a agregace může být za těchto podmínek analogický.
Kromě proteináz má důležitou roli rovněž rutin. Rutin obsažený v preparátech SET stabilizuje cévní endotel a podporuje antiexsudační efekt enzymů (zejména bromelainu a papainu). Průběh chronických cévních onemocnění (chronická žilní insuficience, potrombotický syndrom, lymfedém) negativně ovlivňují fibrózní procesy, které se sekundárně rozvíjejí ve tkáních oblastí dlouhodobě postižených poruchou hemodynamiky a lymfatické drenáže.
Ukazuje se, že jedním z etiologických faktorů nežádoucích fibrózních změn je nadprodukce TGF-β (transforming growth factor). Na modelu renální fibrózy u potkanů a řadě dalších modelů bylo prokázáno, že aplikace léků pro systémovou enzymoterapii (Phlogenzym) snižuje hladiny TGF-β v moči a zmírňuje průběh fibrózy. Je prokázáno, že α2-makroglobulin aktivovaný vazbou s proteinázami na tzv. „rychlou formu" váže molekuly některých nefyziologicky zmnožených cytokinů (TGF-β, TNF-α), a tím omezuje nežádoucí účinky jejich nadprodukce. Tyto komplexy jsou pak vychytávány fagocyty a eliminovány z oběhu.
Současné výzkumy přinášejí stále nové a detailnější poznatky o principech účinků proteináz obsažených v preparátech systémové enzymoterapie a tvoří tak teoretickou bázi dlouho známým příznivým empirickým zkušenostem a výsledkům kontrolovaných klinických studií s užíváním systémové terapie v léčbě cévních onemocnění.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003