Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


CHIRURGIE, TRAUMATOLOGIE, ORTOPEDIE

Traumatologie a ortopedie

Traumata představují druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti a následky vážných zranění mohou pacienty invalidizovat. Antiedematózní účinek enzymových preparátů a jejich použití u akutních traumat umožňuje nejen včasné operační řešení, ale slouží jako prevence „compartement syndromu". U chronických otoku (potraumatických reziduí) antiedematózní účinek umožňuje zahájení časné rehabilitace. Nejvíce je tento efekt oceňován u potraumatických otoku prstů ruky, kdy i velmi dlouho trvající otoky nereagující na běžnou terapii po nasazení Wobenzymu ustoupí natolik, že je možno zahájit efektivní rehabilitaci. Dobré výsledky lze očekávat i u pacientů v časných stádiích algodystrofického syndromu. Pro podávání Wobenzymu a Phlogenzymu v traumatologii platí obecný vzorec: co nejdříve po úrazu, eventuálně předoperačně, maximální dávky a dostatečně dlouhou dobu. Jak již dříve prokázaly výsledky studie u plastických a rekonstrukčních operací v oblasti ruky, při předčasném vysazení Wobenzymu dojde v operované oblasti znovu k edému. Po opětovném nasazení léku otok ustoupí .
Již v roce 1972 použil Carillo systémovou enzymoterapii u celkem 100 pacientů s různými zraněními včetně popálenin. Kromě standardní konzervativní nebo chirurgické léčby dostávali nemocní Wobenzym v denní dávce od 10 do 20 dražé po dobu průměrně 6 dní. Proces hojení byl u zranění i popálenin značnou měrou urychlen. Zvýšenou krvácivost autoři nepozorovali během operace ani v jednom případě. Nežádoucí účinky nebyly závažné, pouze 4 pacienti si stěžovali na žaludeční nevolnost. Při delších časových intervalech v podávání Wobenzymu obtíže ustoupily.
Schwinger v letech 1988 až 1990 sledoval účinnost léčby Wobenzymem u operací kolenního a hlezenního kloubu na 59 nemocných. Porovnával antiflogistický účinek Wobenzymu (celkem užívalo 29 pacientů v dávce 3x5 dražé) proti aescinu (užívalo 30 pacientů v dávce 3x2 dražé). Jako hlavní kritérium hodnocení účinnosti byl určen objem kloubu a skóre bolesti. Vedlejšími kritérii byly další klinické a laboratorní parametry a spotřeba analgetik. Redukce edému nastala u skupiny léčené Wobenzymem rychleji. Ústup se projevil výrazněji u nemocných s postižením hlezenního kloubu. Skóre bolesti se výrazně nelišilo, ale spotřeba analgetik byla u aescinové skupiny vyšší.

Významnou roli Wobenzymu v operační léčbě prokázala placebem kontrolovaná studie u 120 pacientů s krvavou repozicí zlomenin (Rahn, 1990). Řešení takových stavů vyžaduje optimální přípravu, k níž patří rychlé a účinné zvládnutí potraumatického edému a hematomu. Nemocní začali užívat Wobenzym v dávce 3x10 dražé 5 dní před operací. Již po 3 dnech bylo v léčené skupině patrné zmírnění otoku a bolesti. Proti kontrolní skupině se zkrátila doba nutného pobytu v nemocnici.
Délka hospitalizace - dny (Rahn)
Wobenzym předoperačně - 19,3
Placebo předoperačně - 22,6
Wobenzym pooperačně - 19,5
Placebo pooperačně - 22,3
Wobenzym před i po operaci - 17,7
Placebo před i po operaci - 24,1

Do studie, která sledovala efekt léčby Wobenzymem u distorzí hlezenního kloubu léčeného konzervativně, bylo zařazeno 44 pacientů (Baumüller, 1992). Studie byla provedena jako randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná s dávkováním 3x1 odměrka Wobenzym granulátu (odpovídá 3x10 Wobenzym tbl.) po 10 dní. U enzymové skupiny se proti kontrolní skupině prokazatelně zmenšil otok a zmírnila bolestivost, rychleji se zlepšila hybnost postiženého kloubu, což umožnilo zkrácení pracovní neschopnosti pacientů.

Závislost klinického efektu na velikosti dávky byla zkoumána u 94 pacientů s laterální distorzí hlezenního kloubu (Kleine a spol., 1990). Sledování trvalo 2 týdny. Tlak, jenž musel bytná kloub vyvinut, aby bylo u pacienta dosaženo prahu bolesti, byl měřen tonometrem přiloženým na úpon předního fibulotalárního vazu. Jako hlavní kritérium sloužil rozdíl prahu bolesti mezi zdravou a zraněnou končetinou 7. den studie. Výsledky potvrdily jednoznačnou analgetickou účinnost Wobenzymu. Nejefektivnější se jevila dávka 3x10 dražé denně.
V posledních letech se čím dál tím více prosazuje v léčbě traumat a akutních zánětů preparát Phlogenzym, zatímco Wobenzym je výhodnější spíše pro léčbu chronických potraumatických reziduí. Pro srovnání účinnosti těchto dvou preparátů proti placebu byla provedena klinická studie u 60 pacientů s distorzí hlezenního kloubu (Rahn, 1995). Hodnocen byl otok kloubu sedmý den, který byl zmenšen o 52,4% u Wobenzymu, o 58,3% u Phlogenzymu a pouze o 19,0% u placeba. Pohyblivost kloubu měřená sedmý den byla u Wobenzymu zlepšena o 63,1%, u Phlogenzymu o 72,7% a u placebové skupiny o 39,1%. Překrvení kloubu bylo sníženo o 61,5% u Wobenzymu, o 73,3% u Phlogenzymu a o 41,7% u kontrolní skupiny. Klidová bolest byla snížena u skupiny s Wobenzymem o 73,3%, s Phlogenzymem o 70,6% a o 57,1% u placebové skupiny. Bolest při pohybu byla snížena o 46,2% u Wobenzymu, o 57,1% u Phlogenzymu a o 25,9% u placebové skupiny. Efekt léčby oběma enzymovými preparáty byl mnohem lepší než po placebu. Srovnání obou enzymových preparátů vyznělo ve prospěch Phlogenzymu.
Pro ověření účinnosti Phlogenzymu v traumatologii provedl Baumüller (1994) placebem kontrolovanou dvojitě zaslepenou klinickou studii u pacientů s distorzí hlezenního kloubu. Ve studiu byl sledován antiflogistický a antiedematózní účinek a snášenlivost Phlogenzymu. 2x20 pacientů užívalo 10 dnů 3x2 tablety Phlogenzymu respektive placeba. Hlavním hodnotícím kritériem byla velikost otoku 7. den léčby. Vedlejšími kritérii byly hybnost kloubu, jeho náplň a bolestivost 7. den léčby. Rozsah otoku byl redukován 7. den léčby ve skupině léčené Phlogenzymem o 66,7%, ve skupině s placebem pouze o 38,1%, hybnost se zlepšila v enzymové skupině o 62% a jen o 37,3% v placebové skupině. Také náplň kloubu byla redukována v enzymové skupině o 78,6% proti 53,8% v placebové skupině. Klidová bolestivost se zlepšila v enzymové skupině o 86,7%, zatímco v placebové skupině o 72,2% a bolestivost při pohybu o 62,1% v enzymové skupině proti 39,3% ve skupině s placebem.
Nezanedbatelný je zejména u traumatologických pacientů analgetický efekt celkově podávaných proteináz. Neuplatní se bezprostředně po nasazení léku, nýbrž až v průběhu léčby. Podle současných zkušeností je analgetický efekt v kombinaci s antiedematózním působením natolik zásadní, že by nezkušený lékař mohl dané trauma podcenit. Na ověření tohoto farmakologického účinku provedli Hoernecke a Doenicke (1993) dvojitě slepou, placebem kontrolovanou klinickou studii u operací pro syndrom karpálního tunelu. Perioperační aplikace Wobenzymu vedla k výraznému poklesu spotřeby analgetik v pooperačním období. Na příklad v operační den a dvou následujících užívalo jiná analgetika ve skupině placebo 69% pacientů, zatímco ve skupině enzymové jen 11%.
V roce 1994 byly publikovány výsledky prospektivní randomizované dvojslepé klinické studie u 80 nemocných s lézí mediálního nebo laterálního menisku s následnou artroskopickou meniskektomií (Rahn, 1994). Po zařazení do studie dostávali nemocní 3 dny před operací a pak po operaci až do dne propuštění z kliniky 3x1 odměrku Wobenzym granulátu denně (odpovídá 3x10 Wobenzym dražé) nebo stejné množství granulátu placeba.
Obě sledované skupiny byly dobře srovnatelné a hodnotitelné. Průběh choroby a účinnost Wobenzymu byla sledována při kontrolních vyšetřeních při přijetí na kliniku, v den operace, 1., 3., 5. a dle možnosti i 7. den po operaci a v den propuštění. Ve studii byly sledovány tyto ukazatele: zduření kloubu, úhel flexe, otok, bolestivost a omezená hybnost. Výsledky studie jednoznačně potvrdily dobrou účinnost Wobenzymu. Tendence vývoje hodnot zduření, bolestí a omezené pohyblivosti byly v enzymové skupině příznivější. Hodnoty úhlu flexe v operovaném kloubu jevily signifikantní rozdíl ve prospěch enzymové skupiny (p = 0,03).
Také hlavní kritérium účinnosti, totiž souhrnné skóre pro otok, bolest a omezenou hybnost, jevilo v den propuštění signifikantní rozdíl (p = 0,03) ve prospěch enzymové skupiny.
Použití systémové enzymoterapie v dětské chirurgii a traumatologii ověřila studie při léčbě suprakondylické zlomeniny humeru u dětí (Gal a kol., 1998). Závažnou komplikací této zlomeniny bývá Volkmannova kontraktura jako pozdní následek compartment syndromu předloktí. Součástí léčebného procesu je proto snaha o účinné a rychlé ošetření potraumatického edému a hematomu, který může ke vzniku komplikací významnou měrou přispět. V Centru dětské traumatologie v Brně bylo ošetřeno celkem 51 pacientů s diagnózou suprakondylické zlomeniny humeru. Z toho 28 pacientů s obdobným charakterem zlomeniny bylo zařazeno do testované skupiny. Suprakondylická zlomenina humeru byla ošetřena vždy repozicí a perkutánní transfixací. Jednalo se o dislokované zlomeniny II. a III. stupně podle Felsenreicha, extenčního typu. Preparát Wobenzym byl podán 14 pacientům (skupina A) v dávce 3x2 - 3 drg. podle věku a hmotnosti první pooperační den a dále po dobu 7 dnů, dalších 14 pacientů (skupina B) tvořilo kontrolní skupinu. Stav končetiny byl monitorován pomocí dopplerovského ultrazvuku, kdy byl kvantifikován průtok a. radialis, dále sledováním pO2 v rámci vyšetření ABR z periferní krve II. prstu - distálního článku a oxymetrií periferie III. prstu distálního článku. Lepší výsledky byly zjištěny u skupiny pacientů léčených SET. Autoři doporučují Wobenzym jako vhodný doplněk komplexní léčby, kdy prioritní roli hraje správné a včasné ošetření spolu s precizní monitorací končetiny v pooperačním průběhu.
Velmi dobrou účinnost Wobenzymu doložila otevřená studie u 140 ortopedických nemocných (Neverov a Klimov, 1999). Systémová enzymoterapie se na pracovišti autorů používá od roku 1995. Za tu dobu bylo léčeno Wobenzymem 68 mužů a 72 žen ve věku 16-74 let, kteří byli rozděleni do 4 skupin.
Skupina 1: 59 pacientů s různými jednoduchými nebo mnohočetnými zlomeninami. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního týdne 3x10 drg. denně, druhý týden 3x7 drg.
Skupina 2: 51 pacientů po implantaci endoprotéz velkých kloubů primárních i opakovaných. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního týdne 3x10 drg. denně, druhý týden 3x7 drg., třetí a čtvrtý týden 3x5 drg.
Skupina 3: pacienti, kterým byla provedena replantace prstů ruky a pacienti s těžkými otevřenými poraněními ruky. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního týdne 3x7 drg. denně, druhý, třetí a čtvrtý týden 3x5 drg.
Skupina 4: 26 pacientů s degenerativními dystrofickými poruchami pohybového aparátu stadia II-III. Pacienti dostávali Wobenzym - v průběhu prvního a druhého týdne 3x7 drg. denně, třetí a čtvrtý týden 3x5 drg.
Vytvořeny byly také kontrolní skupiny, které byly srovnatelné z hlediska pohlaví, věku, sociální skupiny, závažnosti a doby trvání traumatu, charakteru onemocnění nebo zranění. Po 2-3 dnech léčby Wobenzymem u pacientů s traumaty znatelně ustupovalo napětí tkání a bolesti a 5. den se otok zmenšil v průměru o 40%, ustupovaly hematomy. U pacientů se zlomeninami bérce se nevyskytly žádné subepidermální puchýře a u zlomenin lokalizovaných v blízkosti kloubů nebyly nalezeny v kloubech žádné výpotky. Pokud zlomenina pro cházela kloubem, byla punkce nutná pouze v den přijetí. U pacientů skupiny 2 došlo k redukci otoku o 40% po 4 dnech léčby Wobenzymem a 8.-10. den rozdíl obvodu horní třetiny stehna operované a zdravé končetiny tvořil 7-10 mm. Podávání narkotických analgetik bylo nutné pouze v prvních 2 dnech po operaci. Rány se hojily per primam, pooperační jizvy byly bez keloidů. U pacientů s replantovanými prsty vymizel otok a promodrání ke konci třetího týdne léčby. Nevyskytly se ischemické komplikace. K odloučení nekróz došlo u pacientů se závažnými traumaty měkkých tkání ruky po 7 dnech léčby Wobenzymem. U těchto pacientů byla pozorována dobrá regenerace tkáně. U 38% pacientů skupiny 4 došlo ke zlepšení celkového stavu a k redukci bolesti při pohybu a prakticky vymizely „startovací bolesti". Mohla být vysazena nesteroidní antirevmatika. Wobenzym byl dobře snášen, nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky.
V klinické studii, hodnotící Phlogenzym v léčbě a profylaxi otoku v pooperačním období po osteosyntézách dlouhých končetinových kostí ve srovnání s aescinem bylo v období od srpna 1997 do ledna 1999 sledováno 60 pacientů (Kameníček a kol., 2001).
Průměrný věk pacientů byl 42 roků (rozmezí 12-79 roků). K ošetření zlomenin byly používány metody intramedulární osteosyntézy nebo zevní fixátory. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. 30 pacientům byl k léčení a profylaxi potraumatického a pooperačního otoku podáván jako jediný prostředek preparát Phlogenzym po dobu 14 dnů (skupina P). Lék byl podáván v dávce 3x3 tbl. v prvních třech dnech po operaci a následně 3x2 tbl. ve zbývajícím sledovaném období. Dalších 30 pacientů - kontrolní skupina (skupina K) - bylo léčeno standardními antiedémovými preparáty na bázi aescinu. V obou skupinách byla používána stejná analgetika (Dolsin, Dipidilor, Tramal). V pooperačním období byly sledovány změny objemu operované části končetiny. Byl měřen její obvod v místě největšího otoku a 10 cm distálně. Změny objemu končetiny byly modelově počítány jako změny objemu komolého kužele. Měření bylo prováděno 1., 3., 5., 7., 10. a 14. den po operaci. Objem vypočtený z hodnot měření v 1. pooperačním dni po zavedení fixace byl vzat jako výchozí hodnota (100%). Ve skupině pacientů, kterým byl pooperačně podáván Phlogenzym, byl ústup poúrazového a pooperačního otoku plynulý a signifikantně rychlejší oproti pacientům skupiny K. Pozoruhodný rozdíl ukázala měření v 5. pooperačním dnu - u pacientů skupiny P bylo zaznamenáno zmenšení výchozí hodnoty objemu operované končetiny v průměru téměř o 8%. Oproti tomu ve skupině kontrolní, léčené standardními preparáty, došlo ještě k nepatrnému nárůstu této hodnoty nad 100%. Koncem prvního pooperačního týdne byl sledovaný objem v průměru zmenšen o 12% ve skupině P oproti 1,45% ve skupině K. V závěru sledování - 14. pooperační den - dosáhlo zmenšení sledovaného objemu ve skupině P téměř 17% oproti 9% ve skupině K. Byl pozorován i velmi dobrý analgetický efekt preparátu.
Pacienti skupiny P měli významně menší celkovou spotřebu analgetik, zvláště v časném pooperačním období. Pacienti tolerovali Phlogenzym velmi dobře. Ve studiu byla prokázána statistická významnost zrychlení ústupu otoku u pacientů léčených Phlogenzymem oproti skupině kontrolní, kde byla užívána klasická antiedematózní léčba (od 5. dne p<0,001). Phlogenzym lze tedy doporučit jako součást komplexní léčby v traumatologii jak při konzervativních, tak při operačních postupech pro efektivní redukci otoku, urychlení hojení, antiflogistický a analgetický účinek.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003