Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
 1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


Diabetologie

Hojení ran za patologických podmínek
MUDr. Martin Wald
Interní Med. 2002; 10:
http://www.solen.cz/pdfs/int/2002/10/04.pdf

Základní principy péče o chronickou ránu
prof. MUDr. Alena Pospíšilová CSc
Interní Med. 2009; 11(3):
http://www.solen.cz/pdfs/int/2009/03/08.pdf

Diagnostika a léčba lymfedému
MUDr. Kateřina Klauzová, MBA
Interní Med. 2010; 12(1): 36-402
http://www.solen.cz/pdfs/int/2010/01/07.pdf

Systémová enzymoterapie – perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi
MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc
Prakt. Lékáren. 2006; 2(3):
http://www.solen.cz/pdfs/lek/2006/03/03.pdf

 1. Regular intake of Wobenzym may prevent late complications in diabetes mellitus. Dzivite I, Sochnevs A, Stauder G et al. Int J Immunotherapy 2001;XVII(2/3/4):143-148.

U dvou skupin nově diagnostikovaných juvenilních diabetiků typu 1 (věk 4 – 18 let) byl po 12 měsíců porovnáván efekt léčby samotným insulinem (n=20) a kombinací insulinu s Wobenzymem (I+W) (n=20). Od první kontroly po 3 měs. byly patrné rozdíly ve prospěch skupiny I+W. Na konci sledování byly ve skupině I+W nižší hladiny HbA1c, vyšší hladiny C-peptidu a tito pacienti potřebovali v průměru nižší denní dávky insulinu.


 1. Oral therapy with proteolytic enzymes: Effects on hemorheological parameters. Ernst E.Perfusion 1994;12:440-441.

Dva týdny podávání Wobenzymu (3x10 drg denně) skupině zdravých dobrovolníků způsobilo významné snížení viskozity krve i plazmy a agregace erytrocytů. Jejich flexibilita byla naopak zvýšena.


 1. The influence of bromelain on platelet count and platelet activity in vitro. Glaser D, Hilberg T. Platelets 2006;17(1):37-41.

V experimentu in vitro jevil bromelain schopnost inhibovat agregaci a aktivaci trombocytů.získaných od zdravých dobrovolníků.


 1. Efficacy and tolerance of an oral enzyme combination in painful osteoarthritis of the hip. A double-blind, randomised study comparing oral enzymes with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Klein G, Kullich W, Schnitker J, Scwann H: Clinical and Exeperimental Rheumatology 2006; 24: 25-30.

Ve dvojitě zaslepené randomizované studii byla porovnávána účinnost a snášenlivost Phlogenzymu a diclofenaku u pacientů s artrózou kyčelního kloubu. Byla prokázána srovnatelná účinnost Phlogenzymu při velmi dobré snášenlivosti


 1. Systemic enzyme therapy in the treatment of acute thrombosis of superficial veins in the lower extremities and postthrombophlebitic disease. Koshkin VM, Kirienko AI. International Journal of Immunotherapy 2001;XVII(2/3/4):121 – 124.

Práce prezentuje výsledky placebem kontrolované studie, která zkoumala efekt Wobenzymu v léčbě akutních zánětů povrchových žil (119 pacientů) a dále výsledky léčby potrombotického syndromu Phlogenzymem (32 pacientů), která byla porovnávána s obligátmí léčbou (32 pacientů). V obou studiích byla prokázán příznivý vliv enzymoterapie.

 1. Bromelain proteases reduce human platelet aggregation in vitro, adhesion to bovine endothelial cells and thrombus formation in rat vessels in vivo. Metzig C, Grabowska E, Eckert K et al. In Vivo 1999;13(1):7-12.

Byl prokázán antiagregační efekt při působení bromelainu na trombocyty v experimenti in vitro. V experimentu in vivo byl potvrzen antitrombotický efekt bromelainu podávaného perorálně. Intravenósní podávání mělo jen o málo větší efekt.


 1. Enzyme therapy in diabetic nefropathy: Experimental and clinical data. Paczek L, Wood G, Stauder G et al. International Journal of Immunotherapy 2001;XVII(2/3/4):87-92.

K hlavním rysům diabetické nefropatie patří hypertrofie renálních buněk, která je způsobena zvýšenou proteosyntézou a sníženou degradací proteinů na podkladu snížené proteolytické activity. Substituce proteázami může zlepšit tento stav. Práce podává přehled experimentů, které prokázaly tento efekt exogenních proteáz na zvířatech. Dále prezentuje pozitivní výledky klinické studie.


 1. Modulation of autoimmunity to beta-cell antigens by proteases. Roep BO, Engel NK, Halteren AGS et al. Diabetologia 2002;45:686 – 692.

Byl prokán vliv proteáz (trypsin, papain, chymotrypsin, bromelain) na imunitní reaktivitu autoreaktivních klonů T-lymfocytů získaných od prediabetických jedinců a od pacientů s časným začátkem IDDM. Ve společných kulturách autoreaktivních T-lymfocytů a příslušných antigen prezentujících buněk (APC) působení proteáz změnilo expresi adhezních, kostimulačních a homing molekul na povrchu APC i T lymfocytů a selektivně inhibovalo tvorbu prozánětlivých (Th-1) cytokinů.

 

 1. Genotoxicity of advanced glycation end products in mammalian cells. Stopper H, Schinzel R, Sebekova K et al. Cancer Letters 2003;190(2):151-6.

Proteázy bromelain a trypsin blokovaly poškození DNA v experimentu na modelu tubulárních buněk. Předpokládá se, že tyto proteázy inaktivují extracelulární doménu receptoru pro AGE. Vazba AGE na tento receptor spouští zvýšenou intracelulátní produkci reaktivních kyslíkových radikálů.


 1. Protease treatment delays diabetes onset in diabetes-prone nonobese diabetic (NOD) mice. West-Landenburger U, Richter W, Moeller P, Boehm BO. International Journal of Immunotherapy XIII (3/4) 75-78 (1997).

Na kmeni neobézních diabetických myší (NOD), který slouží jako model insulin dependentního diabetu (IDDM), byla zkoumána možnost ovlivnit rozvoj diabetu pomocí proteolytických enzymů. Perorální podávání směsi proteáz (složení analogické přípravku Phlogenzym) v preklinickém období zabránilo rozvoji IDDM u statisticky významného počtu jedinců.

 1. Advanced glycation end products impair protein turnover in LLC-PK1: amelioration by trypsin. Xiang G, Schinzel R, Simm A et al. Kidney Int Suppl. 2001;78:53-7.

Produkty pokročilé glykace (AGE) hrají klíčovou roli ve vzniku diabetické nefropatie. Na modelu kultury tubulární buněk vystavených působení glykovaného bovinního albuminu byl pozorován pokles buněčné proliferace se zvýšením objemu buněk a kumulací intracelulárního proteinu. Kultivace za přítomnosti trypsinu potlačovala tyto jevy.


 1. Advanced glycation end products (AGEs)-induced expression of TGF-beta 1 is suppressed by a protease in the tubule cell line LLC-PK1. Xiang G, Schinzel R, Simm A et al. Nephrol Dial Transplant 2001;16(8):1562-9

Produkty pokročilé glykace (AGE) mají antiproliferativní účinek na kulturu tubulárních buněk, což se s největší praděpodobností děje cestou indukce nadprodukce TGF-beta1. Při kultivaci s trypsinem tento efekt mizí. Trypsin pravděpodobně zasahuje do interakce AGE s receptory, které umožňují jejich vstup do buňky.


 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003