Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
Ano Ne
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura

Systémová enzymoterapie jako součást léčby recidivujících vulvovaginálních kandidóz: 5 let sledování

Řešitelé projektu: MUDr. Vladimír Dvořák - Brno, MUDr. Olga Hlaváčková - Písek, MUDr. Tomáš Malík - Vsetín, MUDr. Jan Nový - Plzeň, MUDr. Aleš Skřivánek - Olomouc, MUDr. Alexandra Stará - Praha, MUDr. Jiří Štěpán – Hradec Králové, CSc., doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. - Brno

V návaznosti na projekt uskutečněný v letech 2005 - 2007, který prokázal pozitivní účinek léku Wobenzym® (WE) v komplexní léčbě recidivujících vulvovaginálních kandidóz (RVVK), byl v letošním roce proveden retrospektivní sběr dat s cílem zjistit, zda a případně jak dlouho pozitivní efekt podávání WE přetrvával. Následující sdělení obsahuje stručný souhrn statistické analýzy získaných dat. Vzhledem k pozitivním výsledkům a jejich možnému praktickému významu je souhrnná informace prezentována touto cestou ještě před ofi ciální publikací.

V úvodu připomínáme výsledky I. fáze projektu: Na 7 ambulantních gynekologických pracovištích bylo sledováno 62 žen (prům. věk 29,6 r.), které ve 12 měsících před zahájením léčby WE prodělaly 4 – 9 atak RVVK (průměr 4,4 VVK/pacientku/rok). Nejednalo se o VVK vznikající v souvislosti s léčbou ATB, diagnóza byla vždy potvrzena mikroskopicky nebo kultivačně. Ženy s rizikovými faktory pro výskyt RVVK (včetně těhotenství) nebyly do projektu zařazeny. Hormonální antikoncepci užívalo 69,4 % žen.

Ženy užívaly od počátku sledování WE (lék pro systémovou enzymoterapii) v dávce 2 x 8 tbl./den po dobu 10 týdnů. Při akutní atace RVVK byla ordinována antimykotická léčba podle zvyklostí jednotlivých pracovišť.

Počet recidiv VVK ve 12 měsících předcházejících podávání WE (rok -1) byl porovnán s počtem atak VVK, které se vyskytly ve 12 měsících od počátku užívání WE (rok +1). Průměrný počet recidiv VVK před podáváním WE (4,4/pac./rok) v následujícím roce poklesl o 88,5%, (na 0,5/pac./rok). Pokles počtu recidiv VVK byl statisticky vysoce významný (p 0,001). Ke zlepšení došlo u všech žen, 63 % pacientek nemělo ve sledovaném roce ani jednu recidivu VVK. Maximální počet – 3 ataky VVK měly pouze 2 ženy (3 %). Příznivý efekt WE přetrvával i po ukončení užívání, které trvalo pouze 10 týdnů. Přesto, že se základní lokální i systémová antimykotická léčba v jednotlivých centrech lišila, pokles počtu recidiv při podpůrné léčbě WE byl téměř jednotný.

Rozdělení pacientek podle počtu prodělaných atak VVK v roce +1
(12 měs. po zahájení podávání WE); 100 % = n = 62

Ve II. fázi projektu byl uskutečněn retrospektivní sběr dat ze 3 roků (rok +2, +3,+ 4) následujících po ukončení prvního projektu (rok -1, +1). Podařilo se dohledat kompletní data 54 žen (87,1 % původního souboru), která byla statisticky zpracována. Velmi nízký průměrný počet recidiv VVK/pac./rok přetrvával i v letech po ukončení I. fáze projektu (rok +2: 0,91; rok +3: 0,57; rok +4: 0,52 VVK/pac./rok). Při porovnání s průměrným počtem v roce -1 (před podáváním WE – 4,4 VVK/pac/rok) zůstává rozdíl statisticky vysoce významný (p<0,001) a to i přesto, že ze souboru nebyly vyřazeny ženy, které ve sledovaném období otěhotněly.

Průměrné počty atak RVVK/pacientku/rok v jednotlivých rocích I. a II. fáze projektu
(osa x: roky sledování, osa y: průměrný počet atak RVVK/ pac./rok)

V průběhu roků +2 – (+4) proběhlo u 13 žen těhotenství, při němž byl zákonitě výskyt VVK vyšší. Nejvyšší počet „těhotenských měsíců“ (součet měsíců všech těhotenství, která probíhala v daném roce) byl zaznamenán v roce +2, kdy byl také nejvyšší průměrný počet VVK/pac/rok (0,91) v celé hodnocené skupině 54 žen. Při izolovaném vyhodnocení 41 žen bez těhotenství ve sledovaném období jsou průměrné počty VVK významně nižší (rok +2: 0,69; rok +3: 0,39; rok +4: 0,44 VVK/pac./rok).

Zlepšení proti roku -1 (před podáváním WE) u všech 54 žen (včetně těhotných) v průběhu 3 roků, které zahrnoval retrospektivní sběr dat, trvalo a u žádné nedošlo ke zhoršení. V průběhu celého toho období [rok +2 - (+4)] 14 žen (25,9 %) nemělo ani jednu ataku VVK. Procento žen bez recidivy VVK v jednotlivých rocích: rok -1: 0 %; rok +1: 65,5 %; rok +2: 43,1 %; rok +3: 63,6 %; rok +4: 57,4 %.

V souhrnu lze tedy říci, že zařazení 10 týdnů trvajícího podávání WE do komplexní léčby žen s RVVK statisticky významně snížilo počet atak VVK nejen po dobu celého jednoho roku, ve kterém byl podáván, ale toto zlepšení přetrvávalo po dobu dalších 3 let. Objasnění podstaty tohoto efektu si zasluhuje další výzkum.

Plné znění publikace: Unzeitig V., Dvořák V., Hlaváčková O., Malík T., Nový J., Stará A., Skřivánek A., Štěpán J. Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy. Čes. Gynek., 2013; 78, 2, 187-194 - najdete zde

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003