Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


GYNEKOLOGIE

Další možné indikace v gynekologii

Za oblast vhodnou pro enzymoterapii je pokládána polycystóza ovarií a recidivující ovariální cysty, kde byly vyčerpány všechny léčebné možnosti a pacientka se nechce (nebo z různých důvodů nemůže) podrobit operační léčbě. Enzymoterapii je též vhodné použít v rámci prevence pooperačních srůstů.
Endometrióza, tento dosud ne zcela objasněný imunopatologický proces s aktivací buněk mononukleárového fagocytárního systému i lymfocytů a se zvýšenou tvorbou cytokinů a silnou zánětlivou reakcí v peritonea vyvolává zpravidla dysmenorheu a často i sterilitu. Intraperitoneální aplikace enzymových směsí zde může doplnit nebo i zastoupit náročnou chirurgickou, hormonální a další léčbu.
Preeklamptická toxémie (PET) patří k nejzávažnějším komplikacím těhotenství. Akutní onemocnění cévního systému vede k hypertenzi, proteinurii a otokům. Postižen je mozek, plíce, srdce i další orgány. V průběhu několika týdnů dojde k těžkému, v některých případech smrtelnému ohrožení matky. Kritické pro osud těhotenství je omezení průtoku krve mezi dělohou a placentou, vedoucí ke zpoždění vývoje plodu, k předčasnému odloučení placenty a vzácně i k úmrtí plodu. Perinatální mortalita je při PET až 4krát vyšší než při nekomplikovaném těhotenství. Zvýšená rezistence periferních cév poškozuje endotel, narušuje mikrocirkulační síť, zvyšuje prostupnost cév. Dochází k redukci fibrinolytické aktivity krve, jsou aktivovány trombocyty a vystupňováno srážení krve. Může dojít až k multiorgánovému selhání.
Vzhledem k závažnosti PET jako příčiny nepříznivého průběhu a zakončení těhotenství a porodu je věnována velká pozornost novým profylaktickým a léčebným metodám, zatím však bylo dosaženo jen malých úspěchů. Studie prověřující efekt enzymoterapie u PET byla provedena u 160 žen s její středně těžkou formou (Repina a Korsa, 1996). Pacientky byly rozděleny do dvou skupin. V první skupině dostávalo 60 nemocných Wobenzym (3 krát denně 5 dražé od 31. do 37. týdne těhotenství), u druhé kontrolní skupiny 100 pacientek byla použita komplexní konvenční léčba (Dopegyt, hypotenziva, spazmolytika, sedativa atd.). U pacientek v „enzymové" skupině došlo proti kontrolní skupině už za 10 až 14 dnů ke zřetelnému zlepšení stavu a normalizaci hodnot krevního tlaku. l konvenční léčba zpomalila a omezila rozvoj preeklampsie, pouze v enzymové skupině však došlo k zábraně rozvoje placentární nedostatečnosti, všech 60 žen donosilo plod a novorozenci prokazovali příznivější biologické parametry. U 10% žen kontrolní skupiny došlo k předčasnému porodu, ve dvou případech podmíněnému odloučením placenty. Laboratorně bylo zjištěno v enzymové skupině omezení nitrocévní aktivace trombocytů. Autoři se domnívají, že enzymoterapie zasahuje cíleně do klíčových patogenetických mechanismů preeklampsie a měla by být v co nejširší míře využívána.
Do studie sledující účinnost Wobenzymu v komplexní léčbě žen s aktinomykózou dutiny břišní a malé pánve bylo zařazeno 36 pacientek ve věku 18 až 49 let, u kterých byly diagnostikovány klinické varianty aktinomykózy - endometritida, salpingitida, salpingooforitida, jaterní abscesy (Mirzabalajeva a kol., 1999). Diagnóza byla stanovena na základě histologického vyšetření endometriálních stěru a biopsií s potvrzením specifických aktinomykotických granulomů. Pacientky kontrolní skupiny (22) dostávaly pouze širokospektrá antibiotika. 14 pacientek enzymové skupiny dostávalo spolu s antibiotiky také Wobenzym v dávce 3x5 drg. denně po 6 týdnů. Výsledky ukázaly, že průměrná nutná doba terapie u enzymy léčených pacientek byla 4,5 měsíce proti 8,5 měsícům v kontrolní skupině. V enzymové skupině nebylo třeba provádět opakovaně operační výkony, proti tomu v kontrolní skupině byla frekvence opakovaných operací 31,8%.
l v gynekologii se v současné době uplatňují miniinvazivní operační techniky.
Klinická studie hodnotící účinek Wobenzymu u laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie - LAVH (Eim, 1997) byla provedena u 38 operovaných pacientek. Wobenzym dostávaly od prvního pooperačního dne v dávce 3x5 drg. po dobu tří týdnů. Průběh pooperačního období u těchto žen byl srovnán s kontrolní skupinou 47 pacientek, které měly standardní péči. U žádné pacientky nebyla použita antibiotika. U všech pacientek byly sledovány pozitivní (orosomukoid, ceruloplasmin, αl-antitrypsin, CRP a fibrinogen) a negativní (albumin, prealbumin a transferin) reaktanty akutní fáze. Dále byly vyšetřovány leukocyty, mukoprotein a fibrin degradační produkty (FDP). Laboratorní vyšetření byla provedena den před operací a pak 1., 2., 4. a 7. den po operaci. Klinicky byl hodnocen rozsah pooperačního infiltrátu, přítomnost vaginálních granulací a výskyt chronické pánevní bolesti a to za týden po operaci, při propuštění a po 1 a 2 měsících. U skupiny užívající Wobenzym byl zřetelně patrný menší nárůst hodnot CRP a rychleji se vracel k normě. Změny v hladinách mukoproteinů byly velmi podobné. Hodnocení pooperačního infiltrátu po 1 a 2 měsících vyznělo jednoznačně ve prospěch skupiny se SET. Stejný závěr přinesl i dotazník zjištující přítomnost a stupeň pooperační bolesti.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003