Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       
Literatura


Podávání hydrolytických enzymů při ozařování krčku děložního: důkaz redukce akutních nežádoucích účinků

Dale P.S., *Tamhankar C.P., *George D., *Daftary G.V.

Nargis Dutt Memorial cancer Hospital, Maharashtra, India;
*SIRO Research Foundation, Thane, India

Cancer Chemother Pharmacol (2001): 47, 29 - 34.


Anglický abstrakt


Užívání enzymového preparátu s obsahem papainu, trypsinu a chymotrypsinu (Wobe-Mugos E) je doporučováno jako doplňková léčba při ozařování ke zmenšení jeho nežádoucích účinků. Jsou prezentovány výsledky studie, která byla uskutečněna k ověření účinnosti a snášenlivosti toto enzymového přípravku v prevenci a omezení toxicity radioterapie u pacientek s lokálně pokročilým karcinomem krčku děložního. Do prospektivní otevřené randomizované studie bylo zařazeno 120 pacientek (věk 24 - 84 roků) s karcionomy krčku děložního klinického stadia IIa, IIb nebo IIIb. Diagnóza byla potvrzena biopticky.
Pacientky podstoupily zevní ozáření v dávce 50 Gy v průběhu 5 týdnů a pak následovala intrakavitární brachyterapie (20 – 30 Gy). Pacientky testované skupiny dostávaly jako doplňkovou léčbu Wobe-Mugos E v dávce 4 x 3 tbl. denně. Byla zahájena 7 dní před začátkem radioterapie a pokračovala následujících 9 týdnů. Kontrolní skupina nedostávala žádné léky. Pacientky byly kontrolovány v týdenních intervalech v průběhu ozařování a po jeho ukončení dalších 6 týdnů. Byl sledován výskyt nežádoucích účinků ozařování a jejich závažnost byla hodnocena podle stupnice RTOG/ EORTC. Studie ukázala redukci akutních nežádoucích účinků radioterapie ve skupině léčené enzymovým preparátem: kožní reakce (střední hodnota 0,97 oproti 1,68 v kontrolní skupině, P< 0,001), reakce na vaginální sliznici (0,55 oproti 0,85, P = 0,10), urogenitální symptomy (0,93 oproti 1,38, P< 0,001) a gastrointestinální symptomy (1,12 oproti 1,30, P = 0,12). Sumární skóre v průběhu léčby vyjádřené jako plocha pod křivkou, bylo signifikantně menší u enzymy léčených pacientek.
Při kontrolních návštěvách po ukončení radioterapie měly sledované projevy toxicity radioterapie také nižší intenzitu v testované skupině oproti kontrolní. U sledovaných pacientek s karcinomem krčku děložního byla tedy potvrzena významná účinnost systémové enzymoterapie omezující nežádoucí účinky ozáření jako urogenitální symptomy, kožní změny a vaginální mukositida.

 

Lék pro vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003