Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


ORL, ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

Operativa

V ORL se stejně jako v jiných chirurgických oborech velmi dobře uplatňuje systémová enzymoterapie u pooperačních a potraumatických stavů. Wobenzym a ještě lépe Phlogenzym lze doporučit k léčení i k prevenci otoku, k urychlení hojení ran a vstřebávání hematomů. Jsou vhodné i ke snížení rizika zánětlivých komplikací a při jejich léčení podporují průnik antibiotik do tkání při současném podávání.
Lukáš a kol. (2000) ověřovali účinnost Phlogenzymu v léčbě a prevenci pooperačních otoku u pacientů po septoplastikách. V první polovině roku 1999 provedli 76 septoplastik. 20 náhodně vybraných pacientů (15 mužů a 5 žen) s průměrným věkem 32 let dostávalo pooperačně preparát Phlogenzym a zbývajících 56 pacientů tvořilo kontrolní skupinu. Podávání Phlogenzymu bylo zahájeno u vybraných pacientů vždy v den přijetí v dávce 0-3-3 tbl. V den operace pacient dostal pouze večerní dávku 0-0-3 tbl a od prvního pooperačního dne pokračoval v denní dávce 2-2-2 tbl. denně po dobu 5 dnů.
Hodnocení pooperačního otoku se provádělo podle předem stanovených kritérií (otok žádný, otok mírný, otok střední, otok velký) 1., 2. a 6. den. Otok se v různé míře vyskytl u všech pacientů kontrolní skupiny (100%). Větší část pacientů (68%) měla „otok střední", u 27% pacientů byl „otok mírný". U 5% operovaných kontrolní skupiny byl zaznamenán „otok velký".Ve skupině léčené Phlogenzymem se pooperační otok vyskytl pouze u 85% pacientů, oproti skupině kontrolní převažoval výskyt „mírného otoku" (65%) a jenom 20% operovaných mělo „otok střední", 15% jedinců této skupiny bylo zcela bez otoku, u žádného z pacientů nebyl zjištěn „otok velký". U žádného pacienta z enzymové skupiny autoři nepozorovali větší nebo prodloužené krvácení. Febrilní
stav v pooperačním období s nutností podávat antibiotika se vyskytl u 11 pacientů (20%) kontrolní skupiny oproti 2 pacientům (10%) skupiny dostávající Phlogenzym.
Statistickým vyhodnocením byl určen průměr stupně závažnosti otoku, který byl významně nižší u pacientů, kteří užívali Phlogenzym (2,78 kontrolní skupina proti 1,9 u skupiny phlogenzymové). Podávání preparátu Phlogenzym tedy přispělo ke zlepšení pooperačního průběhu u pacientů po septoplastikách.
Laryngeální papilomatóza - opakovaně recidivující onemocnění působené humánním papilomavirem (typ 6 a 11) je svízelné nejen pro pacienta, ale i lékaře. U některých pacientů se může vyskytnout i několik recidiv do roka a mnohočetné papilomy mohou podle jejich celkového objemu působit širokou škálu obtíží od chrapotu až po neprůchodnost laryngu vyžadující tracheostomii.
Jedinou možností symptomatické léčby stále zůstává chirurgické odstranění papilomů, které ale může být jen zřídka radikální. Dosud bylo prezentováno mnoho studí s rozpornými výsledky, které kombinují lokální chirurgickou léčbu s dalšími terapeutickými modalitami (např. interferon, isotretinoin, methotrexát, acyklovir, fotodynamická léčba).
Mudrák a kol. (1997) na několika kazuistikách demonstrovali příznivé výsledky adjuvantní léčby preparáty Wobe-Mugos a Wobenzym v pooperačním období u pacientů s rekurentní laryngeální papilomatózou. Tato léčba vedla k rychlé úpravě lokálního nálezu a hlasové funkce a v době prezentace byli pacienti již 10-18 měsíců bez nových projevů onemocnění.
Později Mudrák a kol. (2000) analyzovali pětileté sledování 14 pacientů s recidivující papilomatózou hrtanu (12 dospělých a 2 děti). Všichni pacienti byli ošetřeni mikrochirurgickou metodou a následně dostávali Wobe-Mugos 3x4 a 2x5 tbl. 2x2 týdny nebo Wobenzym 3x3 a 3x5 drg. po dobu 4-6 týdnů. Po ukončení této léčby všichni pacienti užívali profylakticky Wobe-Mugos v dávce 1x1 tbl. denně v prvním týdnu každého měsíce. U 8 dospělých pacientů nedošlo během 3-5 let k recidivě, u 4 byly zjištěny pouze ojedinělé leze bez známek růstu a šíření. U dvou dětí ve věku 7 a 14 let nebyl zaznamenán žádný účinek systémové enzymoterapie. K recidivám docházelo 2-3 krát ročně, dokud nebyla použita argonová plazma-koagulace. Poté byl mladší pacient bez recidivy 8 měsíců, starší však 12 měsíců nedochází na kontroly.
Tato zajímavá indikace by si určitě zasluhovala ověření na více případech vzhledem k novým poznatkům o imunomodulačních schopnostech systémové enzymoterapie, které se mohou příznivě uplatnit v obraně organismu proti virové infekci.
Viz též CHIRURGIE, TRAUMATOLOGIE A ORTOPEDIE

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003