Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


STOMATOLOGIE

Ve stomatologii jsou proteolytické enzymy používány již od šedesátých let. Varney-Burch (1962) podával při těžkých extrakcích zubů trypsin s chymotrypsinem a zaznamenal na polovinu zkrácenou dobu hojení. Příznivý efekt byl pozorován v randomizované dvojslepé studii kontrolované placebem se stejnou kombinací enzymů u 62 nemocných (Feinman a kol., 1967; Gupta a kol., 1985). Nejnápadnější bylo výrazné omezení rozvoje edému a jeho rychlý ústup.
Jako velmi účinný se ukázal i papain: prokázala to pilotní studie Metro a Horton (1965) a dvojslepá placebem kontrolovaná studie Magnese (1966). Enzymoterapie výrazně omezila ve všech sledovaných obdobích edém, zánět a bolestivost (v 68% případů signifikantně).
Modelovým příkladem účinnosti Wobenzymu ve stomatologii je randomizovaná dvojslepá placebem kontrolovaná studie (Vinzenz, 1991). Všem pacientům byla provedena extrakce retinovaného „zubu moudrosti" v dolní čelisti bud' samotná, nebo ve spojení s chirurgickým ošetřením. Operační technika spočívala v incizi sliznice a preparaci mukoperiostálního laloku, v uvolnění retinovaného zubu pomocí kostní frézy, případně v exkochleaci cyst a po vyhlazení kostních okrajů v sutuře mukoperiostálního laloku. Léčba 80 pacientů Wobenzymem byla zahajována 2 dny před operačním výkonem a trvala do 7. dne po výkonu. V 88,9% byla (dle hodnocení pacientů) úspěšná: od 1. dne snížila všechny průvodní komplikace - zduření, hematomy, otoky přestupující na jazyk a horní dýchací cesty. Signifikantně lepší byly i objektivní ukazatele: rozestup hran řezáků, tloušťka slizničně-periostálního laloku, odchylky od střední linie, polykací obtíže, zvětšení a bolestivost regionálních lymfatických uzlin, konečný výsledek operace. Laboratorní výsledky svědčily pro rychlejší ústup systémové zánětlivé odezvy organismu (pokles CRP, α1-antitrypsinu, haptoglobinu, sedimentace erytrocytů).
V roce 1991 Schedler použil Wobenzym v dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem při léčbě otoku po rinoplastické operaci u 38 pacientů. Na základě parametrů, jako jsou otok orbity (měřený pooperačně 5. a 7. den), podlitiny kolem očí (měřené rovněž 5. a 7. den po operaci) a bolestivost, bylo stanoveno sumární skóre = hlavní kritérium úspěšnosti. Sekundárními kritérii byl klinický průběh a průběh hojení rány (obojí hodnoceno 3., 5. a 7. den po operaci). U primárních i u sekundárních kritérií byl oproti kontrolní skupině rozdíl statisticky významný (p<0,05). Léčba Wobenzymem byla z hlediska primárních i sekundárních kritérií statisticky významně úspěšnější. Snášenlivost léčby Wobenzymem byla dobrá.
Z domácích autorů provedli Navrátilová a Navrátil pilotní studii s preparáty Phlogenzym a Wobenzym u 29 pacientů, kterým byla provedena akutní či plánovaná extrakce zubu nebo vsazen implantát. Studie prokázala, že uvedené preparáty je možné podávat nemocným při stomatochirurgických výkonech, a to jak preventivně, tak terapeuticky ke zkrácení doby otoku a bolesti i zkrácení doby hojení.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003