Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


UROLOGIE

Prostatitidy

U mužů se s infekcí dolních cest močových může spojovat prostatitida, někdy společně se zánětem semenných váčků. Akutní a chronické infekce prostaty způsobují bakterie, ale i chlamydie, mykoplazmata, ureaplazmata a trichomonády. Někdy se původce prostatitidy nepodaří běžným mikrobiologickým vyšetřením prokázat a pak je označována jako „abakteriální". Průběh akutní prostatitidy se vyznačuje výraznými obtížemi - polakisurií, strangurií, bolestmi při defekaci, dále bolestmi v oblasti hráze a v suprapubické oblasti. Pro chronické prostatitidy je typická vleklost obtíží, které pacienta mnohdy neurotizují a negativně ovlivňují jeho sexuální život a společenské uplatnění.
Léčba chronických prostatitid je svízelná pro lékaře i pacienta a často je málo úspěšná. Chronicky infikovanou prostatu stejně jako jiná chronická ložiska lze antibiotickou terapií sanovat průměrně jen ve 40%. Pro kurativní antimikrobiální terapii je nejdůležitějším kritériem dosažení účinné koncentrace léčiva v prostatě. Zbytečně prolongované podávání nesprávně volených léků může nemocného poškodit (postižení jaterního parenchymu, navození střevní dysmikrobie a imunosuprese).
Účinnost SET, která pozitivně ovlivňuje průběh zánětů a je schopna zvyšovat plazmatické koncentrace antibiotik a chemoterapeutik a jejich penetraci do tkání, byla proto prověřována i u prostatitid.
V randomizované, dvojitě slepé studii u 44 pacientů s prostatitidou byla srovnána účinnost Wobenzymu a placeba jako doplňků léčby 9 různými antibiotiky a chemoterapeutiky (Barsom a kol., 1982). Sérové koncentrace antibiotik byly při enzymoterapii vyšší než při podávání placeba - u doxycyklinu o 40%, ampicilinu o 25% a tetracyklinu o 22%, o 21% se zvýšila koncentrace trimethroprimu a o 10% sulfonamidů. Vystupňovala se i jejich léčebná účinnost.
Účinnost enzymoterapie u abakteriální prostatitidy u 60 nemocných byla sledována v prospektivní studii s monoterapii Wobenzymem 3x5 tablet denně (Rugendorff a kol., 1986). Výsledky byly vyhodnoceny u 49 mužů, kde byly vyloučeny závažné komplikující faktory (např. striktury uretry). V průběhu čtyřtýdenní léčby Wobenzymem došlo u 45% pacientů k vyléčení a u 29% k signifikantnímu zlepšení (zmírnění bolestí v tříslech vyzařujících do varlat, zlepšení sexuální funkce, zlepšení rtg nálezů a per rectum, pokles leukocyturie a leukocytospermie, usnadnění průtoku moči). U 10% došlo k nesignifikantnímu zlepšení a u 16% pacientů nebylo onemocnění léčbou ovlivněno.
Účinnost Phlogenzymu u pacientů s chronickou prostatitidou bakteriální i abakteriální byla hodnocena ve dvou randomizovanych, dvojitě zaslepených GCP klinických studiích kontrolovaných placebem (Schlüter, 1996, 1998). V první studii u pacientů s bakteriální prostatitidou bylo krátkodobé podávání sulfonamidů (5 dní) kombinováno s následným podáváním Phlogenzymu (3x2 tbl. 2 týdny). Ve druhé skupině pacientů s abakteriální prostatidou byl podáván pouze Phlogenzym (3x2 tbl. 4 týdny). Tato dvě sledování zahrnovala skupiny po 80 pacientech a hodnotila různé typy bolestí a další symptomatologii vyskytující se při prostatitidě, palpační nález a laboratorní vyšetření. V obou studiích Phlogenzym vykázal lepší účinnost než placebo a redukoval výrazněji sumární skóre hodnotící symptomatologii prostatitidy. Rozdíl mezi skupinami byl statisticky významný. Tolerance enzymové léčby byla velmi dobrá s nízkým výskytem nezávažných nežádoucích účinků.
Velmi příznivé zkušenosti se systémovou enzymoterapií získali i naši lékaři. Např. Rovný a kol. (1997) analyzovali účinnost enzymové léčby u 36 nemocných s prostatouretritidou (u 8 akutní bakteriální, u 12 chronickou bakteriální a u 16 abakteriální). Podávání enzymů u chronických prostatitid bylo zahajováno 5 dnů před cílenou léčbou antibiotiky a chemoterapeutiky, u všech pacientů trvalo celkem 6 týdnů (Wobenzym: 26 pacientů, v dávce 3x5 tablet; Phlogenzym: 10 pacientů v dávce 3x2 tablety).
Pacienti byli celkově vyšetřeni před zahájením léčby (mikroskopické a kultivační vyšetření moči, vyšetření prostatického sekretu a spermatu, imunologické vyšetření, vyšetření per rectum, ultrazvuk), první kontrolní vyšetření bylo po ukončení léčby a dále byli sledováni po 3 měsících. Na konci léčby bylo plně vyléčeno a mělo negativní urologický nález 41,6% mužů, ke zlepšení subjektivních obtíží s měnlivými mikrobiologickými nálezy došlo u 19,4% mužů.
Z uvedeného vyplývá, že procento vyléčení i zlepšení je podstatně vyšší než u klasické terapie, kdy podle zkušenosti autorů nebylo nikdy dosaženo vyšší hodnoty než 40%. Navíc akutní prostatouretritidy léčené enzymy nepřecházely tak snadno do recidivujících forem.
Autoři považují systémovou enzymoterapii za prostředek významně zlepšující úspěšnost léčby prostatitid.
Z uvedených výsledků vyplývá, že systémová enzymoterapie je perspektivní součástí komplexní léčby zánětů prostaty, zejména pro zvýšení účinnosti antimikrobiální terapie a pro příznivé působení na průběh zánětu a imunomodulační efekt.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003