Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


ZÁNĚT A JEHO OVLIVNĚNÍ SET

Interakce mezi ENDOTELEM, PLAZMATICKÝM KOAGULAČNÍM SYSTÉMEM, TROMBOCYTY, KOMPLEMENTEM a LEUKOCYTY je zprostředkována zejména CYTOKINY a ADHEZIVNÍMI MOLEKULAMI.

CYTOKINY
Rozpustné bílkoviny (nejčastěji glykoproteiny) které jsou považovány za nejdůležitější mediátory zánětlivé reakce. Producenty cytokinů jsou monocytární makrofágy (TNF-α, IL-1ß, IL-6, TGF- ß), T-lymfocyty (IL-2, IL-6, IL-10, TGF-ß, IFN-γ), B-lymfocyty (TNF-α), endotelie (IL-1ß), NK buňky (IL-1ß, IFN-γ, TNF-α) a fibroblasty (IL-6, IFN-γ, TNF-α). Navázání cytokinů na specifické receptory cílových buněk vede k aktivaci těchto buněk. Aktivovaná buňka mění spektrum adhezivních proteinů na svém povrchu, což jí umožňuje vstoupit do interakcí s ostatními buněčnými účastníky zánětlivé reakce.

ADHEZIVNÍ MOLEKULY
Umožňují komunikaci mezi buňkami navzájem a mezi buňkami a extracelulární hmotou. Adhezivní molekuly jsou integrální proteiny buněčné membrány, mají schopnost identifikovat a následně vytvářet vazbu se stejnými nebo jinými adhezivními molekulami (jednu adhezivní molekulu lze tedy považovat za ligand a druhou za receptor). V současnosti rozlišujeme čtyři skupiny adhezivních molekul. Integriny zodpovídají za vazbu buněk k vláknům kolagenu, lamininu, vitonektinu apod.(aktivovaným trombocytům například umožňují navázat se na vlákna fibrinogenu). Selektiny, které se nalézají na povrchu destiček (E-selektin), leukocytů (L-selektin) a endotelu (E-selektin), jsou nutné pro adhezi aktivovaných buněk k endotelu. Pevnější vazba vzniká ovšem až na základě exprese VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule), který patří mezi adhezivní molekuly podobné imunoglobulinům. Migrace leukocytů do extracelulárního prostoru je pravděpodobně umožněna expresí PECAM-1(Platelet –Endothelial Cell Adhesion Molekule- patřícího do stejně rodiny AP jako VCAM-1). Poslední známou skupinou adhezivních molekul jsou kadhedriny, které se podílejí na stavbě „tkáňového cytoskeletu“.

Cytokinová aktivace endotelu je proces tr vající hodiny až dny, aktivované buňky tak pokračují v produkci dalších cytokinů, např. IL-6, který je hlavním signálem pro produkci proteinů akutní fáze, tzn. Fibrinogenu, proteinů komplementu, C-reaktivního proteinu a a2 makroglobulinu.

Číselná legenda ke schématu (podrobněji v textu)
1. Potiedémový účinek trypsinu, chymotrypsinu a bromelainu a edém protektivní účinek papainu – Gaggi a Biaggi, 1976; Lindner a Forster, 1985
2. Zýšení plazmatické koncentrace plazminogenu – Klaine a van Schaik, 1988
3. Snížení tvorby fibrinu a zvýšení odbourávání již vzniklých trombů – Guggenbichler, 1988
4. Zýšení clearance IK, ztráta schopnosti IK aktivovat komplementovou kaskádu – Kunze, 1996; Nakazawa a spol., 1986; Steffen a Menzel, 1987; Kunze a spol., 1993
5. Vzestup produkce cytokinů mononukleáry – Desserová a spol., 1993 Stimulace granulocytů – Závadová, 1995
6. Stimulace NK buněk – Leskovar, 1990; Leskovar a spol., 1993
7. Snížení exprese adhezivních molekul – Halle a Haynes, 1992
8. Sníšení plazmatické hladiny a2 makroglobulinu – Kunze, 1993
9. Inhibice degranulace mastocytů – Wood a spol., 1997

Schéma volně podle: Nečas E. et al (2000);Weiss C. et Jelkmann W. (1990); Chapel H. et Haeney M. (1984)

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003