Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka     Úvod pro odborníky     O firmě     Kontakty     Pomáháme druhým     Poradna     Semináře     VPOIS
Literatura

Úvod

Tak, jak narůstají zkušenosti lékařů a pacientů s použitím léků systémové enzymoterapie v léčbě zánětlivých onemocnění, cévních onemocnění a dalších oblastech, zvyšují se rovněž požadavky na kontinuální předávání informací podle zásad „Medicíny založené na důkazech“.
Právě proto jsme si při tvorbě tohoto CD-ROMU dali za cíl co nejstručnějším způsobem popsat oblasti, ve kterých jsou enzymové preparáty indikovány, ať už jako lék prvé volby, jako přípravky synergicky působící v kombinaci s jinými léčebnými postupy anebo jako léky mající podpůrný význam. Přehledně jsou zařazeny i výsledky některých klinických studií v dané oblasti či indikaci.
Doufáme, že náš „manuál systémové enzymoterapie“ bude přínosem jak pro praktického lékaře, jehož každodenní činnost pokrývá z hlediska diagnostiky i terapie prakticky celou medicínu, tak také pro lékaře – specialistu, který chce znát možné širší mezioborové souvislosti. Jen takovým způsobem lze dosáhnout skutečné kauzality ve vztahu mezi konkrétní chorobou a její léčbou.
Pokud se stane tento CD-ROM pro lékaře každodenní příručkou nebo jakýmsi „guideline“ při používání léků systémové enzymoterapie v každodenní praxi, pak bude zcela naplněn cíl, s kterým autoři k jeho tvorbě přistupovali.

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE

Systémová enzymoterapie je léčebnou metodou založenou na komplexním působení cíleně sestavených směsí hydrolytických enzymů (především proteáz rostlinného i živočišného původu) na klíčové fyziologické a patofyziologické pochody.
Zakladatelem systémové enzymoterapie byl prof. Max Wolf (1885-1976) z USA.
Průmyslovou výrobu preparátů pro systémovou enzymoterapii zavedl jako první na světě Dr. Karl Ransberger (1931-2001).
Díky prudkému rozvoji imunologie, biochemie a molekulární biologie v posledních desetiletích se systémová enzymoterapie z původně empirické léčebné metody stala vědecky podloženou součástí moderní medicíny. Ukázalo se, že výborné klinické výsledky, prokázané nyní již desítkami kontrolovaných (GCP) klinických studií, se zakládají na selektivním ovlivnění nejrůznějších regulačních procesů v organismu, které dříve samy o sobě nebyly známy.
O systémové enzymoterapii a jejích účincích můžeme dnes říci stejně jako o antibiotické terapii či o antiflogistické terapii pomocí nesteroidních antirevmatik (NSA), že jsme schopni popsat způsob účinku léku na patologický proces. V případě léků pro systémovou enzymoterapii jsou známy zásahy proteináz do cytokinové sítě, ovlivnění buněčného povrchu jak ve smyslu jeho adhezivity, ale tak i modulace buněčných receptorů, stejně jako ovlivnění humorálních složek účastnících se řady fyziologických i patologických procesů.
Na základě výše uvedených důvodů jsou proteolytické enzymy v rámci mezinárodní anatomicko terapeutické klasifikace (ATC) zařazeny do skupiny Protizánětlivé enzymy (M09AB).
V současné době existuje dostatek experimentálních i klinických důkazů, které přesvědčivě popírají sto let tradované dogma o neresorbovatelnosti makromolekul (a tudíž i enzymů) střevní stěnou. Vstřebávání enzymových léků v zažívacím traktu závisí na řadě faktorů. Z toho vyplývá nutnost individuální optimalizace dávek zejména u chronických stavů.
Indikační šíře systémové enzymoterapie vyplývá z jejích hlavních a jednoznačně prokázaných farmakologických účinků, kterými jsou: antiedematózní, fibrinolytický, zánět optimalizující a imunonormalizační účinek.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003