Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka     Úvod pro odborníky     O firmě     Kontakty     Pomáháme druhým     Poradna     Semináře     VPOIS
Literatura


CHIRURGIE, TRAUMATOLOGIE, ORTOPEDIE

Plastická a estetická chirurgie

Hematomy v tkáni operované oblasti, rozsáhlý či dlouhodobě trvající otok a ranná infekce patří mezi hlavní nežádoucí komplikace, které mohou závažně ovlivnit délku pracovní neschopnosti, cenu léčby i konečný výsledek ve všech chirurgických oborech. V plastické a estetické chirurgii je potřeba zabránit nežádoucím komplikacím zdůrazněna nejen podstatou vlastní indikace, která vyplývá z pacientova pocitu estetického nedostatku, ale i nutností omezit délku společenské nezpůsobilosti i cenu léčby na co možná nejnižší úroveň. Proto je velký důraz kladen na profylaxi, na dodržování zásad fyziologického operování a na pooperační péči, včetně lokálního i celkového užití antibiotik, místní pooperační aplikace vazokonstrikčních látek a hemostyptik, lokálních i celkových chladivých obkladů a protiedémových přípravků. Ale ani taková komplexní péče vždy nezaručí optimální průběh a nezabrání výše uvedeným komplikacím.
Protože plastická a estetická chirurgie usiluje nejen o vysokou kvalitu konečných výsledků, ale i o prevenci průvodních nežádoucích projevů, především otoku, hematomů a zánětů, hledají a prověřují chirurgové jíž od 60. let preventivní i léčebné účinky proteolytických enzymů. Již v roce 1960 provedli Calnar a Barr randomizovanou dvojitě slepou studii, v níž srovnali u 56 nemocných s rinoplastikou účinnost injikovaného chymotrypsinu ve srovnání s placebem. O dva roky později 1962 uskutečnil Moore otevřenou studii u 65 pacientů s injekčně aplikovaným chymotrypsinem, v níž zaznamenal po plastických operacích omezení edému a hematomů.Tato studie vyzněla jednoznačně ve prospěch enzymoterapie, injekční cesta aplikace však přinášela problémy. Proto se Bogner a Snyder (1962) rozhodli pro perorální podávání vysokých dávek enzymů. Tento přístup se osvědčil: 51 velkých rekonstrukcí a transplantací kůže proběhlo bez očekávaných komplikací a zároveň byla výrazně snížena tvorba edému.
Dvojitě slepá studie, která u 49 pacientů s plastikami obličeje a nosu srovnávala bromelain s placebem (Seltzer, 1964) prokázala u všech nemocných léčených bromelainem omezení rozsahu edému, snížení výskytu ekchymóz a zánětů kůže i sliznic a rychlejší zhojení.
Bromelain se osvědčil i v dalších studiích. Např. Vogt-Suter v roce 1970 pozoroval u celkem 110 chirurgických pacientů, kterým byl aplikován bromelain, snížení otoku, bolestí a urychlení resorpce hematomů. Hojení probíhalo bez komplikací, rekonvalescence byla zkrácena. Velmi dobré výsledky zaznamenal i Pasha v roce 1974 na rozsáhlém souboru 1262 pacientů, l při rozsáhlých a náročných výkonech byl výsledek v 72% dobrý a v 25% excelentní.
Přesvědčivé byly i výsledky randomizované dvojslepé studie srovnávající u 88 pacientů s plastikou nosu účinnost papainu a placeba (Kahn, 1965). Enzymoterapie předčila výrazně účinnost placeba zejména v omezení zduření očních víček a snížení rozsahu hematomů včetně urychlení jejich ústupu.
Omezení rozsahu všech nežádoucích projevů v estetické chirurgii prokázala v roce 1999 při posuzování kombinovaného preparátu Wobenzym jako první u nás Dušková z Kliniky plastické a rekonstrukční chirurgie 3. LF UK v Praze. Ve své studii aplikovala perioperačně 20 pacientkám s blefaroplastikou horních víček preparát Wobenzym 3x10 dražé po dobu 10 dnů. Hemostyptika ani antiedematózní léky nebyly podávány. Kontrolní skupinu tvořilo 20 pacientek, kterým byl proveden stejný výkon stejným operatérem, ale nebyl perioperačně podáván Wobenzym. Navíc pacientům této kontrolní skupiny byla aplikována perioperační péče, běžně užívaná na klinice: těsně před operací jim bylo intramuskulárně aplikováno 2 ml hemostyptika, v 15 případech byla stejná dávka aplikována i pooperačně. U šesti nemocných musel být užit aescinový preparát v dávce 3x2 drg., v průměru po dobu 6 dnů. Lokálně byly přikládány obklady s ledovou 3% borovou vodou, které byly vyměňovány první 2 dny po operaci 8krát za 24 hodin, další tři dny 3krát za 24 hodin.

Po odstranění stehů byl obklad aplikován jednou denně. Vyšetření byla prováděna ve stejném rozsahu jako u sledované skupiny. Za kritéria hodnocení byla zvolena bolestivost, zarudnutí rány, projevy krvácení, edém a intolerance terapeutických postupů. Závěrečné hodnocení ukázalo, že podáváním preparátu Wobenzym bylo ve srovnání s náročnější metodikou, běžně užívanou při tomto typu výkonu, dosaženo stejného nebo lepšího výsledku. Enzymoterapie navíc zjednodušuje pooperační léčbu a snižuje její cenu, protože omezuje potřebu antiedematózní a hemostyptické léčby, o 80% snižuje potřebu obkladů a obvazového materiálu a nároky na ošetřování. Enzymoterapie měla také výrazný analgetický účinek. V enzymové skupině nebyla pozorována žádná intolerance, zatímco u 2 pacientek kontrolní skupiny došlo k alergické reakci na borovou vodu (lokální kontaktní dermatitidě).

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003