Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
AnoNe
Hlavní stránka        Úvod pro odborníky        O firmě        Kontakty        Pomáháme druhým        Poradna       Semináře
Literatura


REVMATOLOGIE

Revmatoidní artritida (RA)

Klinické zkušenosti se systémovou enzymoterapií u RA (včetně juvenilního typu) publikoval Rovenský už v roce 1993. Použil Wobenzym spolu s cyklosporinem a sulfasalazinem a po 12měsíční léčbě pozoroval vedle subjektivního zlepšení také zlepšení indexu Ritchiové, sedimentace erytrocytů a koncentrací imunokomplexů (IK). U několika nemocných se snížil i titr revmatoidního faktoru.
Studie, ve které byl Wobenzym podáván v kombinaci s metotrexátem, prokázala rychlejší ústup otoku, ranní ztuhlosti a zlepšení Lee indexu. Proti kontrolní skupině (léčené NSA a metotrexátem) byl zaznamenán i výraznější pokles sedimentace erytrocytů a IgG. Snazší navození klinické a laboratorní remise umožnilo redukovat dávky metotrexátu na polovinu (Sizjakina, 1997).
Pozitivní zkušenost s adjuvantní léčbou revmatoidní a psoriatické artritidy Wobenzymem publikovala v roce 1998 Szilasiová. Autorka ve své práci potvrdila omezení ranní ztuhlosti, zlepšení kloubního indexu a dalších klinických ukazatelů. Z laboratorních parametrů došlo k významnému poklesu cirkulujících imunokomplexů. Zařazením Wobenzymu do léčebných schémat bylo dosaženo lepší tolerance chorobu modifikujících léků, urychlení ústupu zánětlivých projevů a zlepšení funkčního stavu pacienta (HAQ/FDI).
Rovenský a kol. prezentovali v roce 1998 práci, v níž přidávali Wobenzym deseti pacientům s revmatoidní artritidou, kteří v průběhu 3-6 měsíců neodpověděli na bazální léčbu chorobu modifikujícími léky. V průběhu 12-měsíční léčby došlo u těchto pacientů ke snížení indexu Ritchieové. Byly zaznamenány i významné příznivé změny laboratorních parametrů (pokles sedimentace červených krvinek, pokles hodnot cirkulujících imunokomplexů a zvýšení koncentrace hemoglobinu) (Lackovic et al., 1997).
Mazurov (1997) použil Wobenzym v kombinaci s NSA a metotrexátem. Dávka Wobenzymu byla 30 tablet denně (rozděleno do několika denních dávek) po dobu prvního měsíce a 21 tablet následující 2 měsíce. Pacienti léčení kombinací obsahující Wobenzym vykazovali rychlejší a výraznější pokles ranní ztuhlosti a pokles skóre podle Ritchiové, což je výsledek důležitý pro kvalitu života nemocných.
Změny laboratorních parametrů u sledovaných pacientů zahrnovaly vzestup koncentrace hemoglobinu a počtu erytrocytů proti kontrolní skupině. Je známo, že pokles aktivity zánětu u RA vede ke zlepšení anémie různými mechanismy. Jedním z nich je i pokles koncentrace prozánětlivých cytokinů (IL-1β, TNF-α) v krvi. Rovněž hladina interferonů výrazněji poklesla v průběhu léčby Wobenzymem. Proti kontrolní skupině poklesla ze sledovaných parametrů také sedimentace, koncentrace globulinů a IgM. V absolutní a relativní koncentraci lymfocytů nebyl mezi skupinami nalezen rozdíl. Tyto výsledky potvrzují, že Wobenzym snižuje zánětlivou aktivitu u RA. Na konci třetího měsíce všichni pacienti vykazovali snížení koncentrace cirkulujících IK v periferní krvi. Rozdíl byl ve prospěch wobenzymové skupiny.
Léčba proteolytickými enzymy nemá charakter léčby cytostatické či imunosupresivní. Grafy dokazují, že stimulovaná produkce INF-α a INF-γ byla vyšší u skupiny s Wobenzymem. Přirozená fyziologická zánětlivé odpověď je tak naopak posilována. U skupiny pacientů léčených Wobenzymem bylo možné redukovat dávku NSA (o 50 až 75%). Velmi cenné je, že přidání Wobenzymu k metotrexátu umožňuje snížit potřebnou dávku na polovinu (z 10 na 5 mg týdně), což nejen snížilo na polovinu počet vedlejších nežádoucích projevů léčby, ale především eliminovalo všechny nejzávažnější vedlejší účinky (leukocytopenií, nefrotoxicitu, hepatotoxicity reaktivaci infekcí). Wobenzym se ukazuje být perspektivní pro účinek na základní mechanismy onemocnění RA a velmi vhodný jako lék pro pacienty, u kterých jsou imunosupresiva kontraindikována.
Výsledky multicentrická randomizované studie prezentovali v r. 1998 Pavelka, Rovenský a kol., kteří srovnávali ve dvojitě slepém uspořádání efekt léčby proteolytickými enzymy (Phlogenzym) s efektem sulfasalazinu. Do studie bylo zařazeno celkem 155 pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, dosud léčených jen NSA a eventuálně malými dávkami prednisonu. První skupině pacientů byl ke stávající terapii přidán Phlogenzym, druhá skupina dostávala sulfasalazin. Léčba trvala celkem 9 měsíců. Klinický efekt Phlogenzymu byl prakticky ve všech sledovaných parametrech srovnatelný s účinností sulfasalazinu (pokles Thompsonova kloubního indexu, délky ranní ztuhlosti, zlepšení klidové a pohybové bolesti, zlepšení funkce). U Phlogenzymu byl prokázán stejný chorobu modifikující účinek jako u sulfasalazinu a přitom byl pacienty lépe tolerován.

 

Datum aktualizace stránky: 19. 1. 2016
Zkrácené informace přípravků Wobenzym a Phlogenzym
Volně prodejné léky. Bez úhrady ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Inzertní stránky společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003